კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი)

10112
10112
აკრედიტაცია
დიახ
წლიური საფასური
2250
ადგილების რ-ობა
5
დაფინანსება
დიახ
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
5
40 %-ზე მეტი
უცხო ენა (RUS)
4
40 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
მათემატიკა
3
20 %-ზე მეტი
1
ისტორია
3
25 %-ზე მეტი
3
ლიტერატურა
3
25 %-ზე მეტი
1