ბიზნესი და მენეჯმენტი (ინგლისურენოვანი)

1990101
1990101
აკრედიტაცია
არა
წლიური საფასური
29550
ადგილების რ-ობა
50
დაფინანსება
არა
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა
2
25 %-ზე მეტი
უცხო ენა (ENG)
6
75 %-ზე მეტი
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან
საგანი
კოეფიციენტი
მინ. ზღვარი
პრიორიტეტი
ადგილების რ-ობა
მათემატიკა
4
20 %-ზე მეტი
30
ისტორია
4
25 %-ზე მეტი
20